ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

โอวัลตินสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

312133

โอวัลตินสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ 
ยิ่งซื้อ...ยิ่งได้ ยิ่งสะสมรหัส ยิ่งคุ้ม เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

เงื่อนไขกิจกรรมโอวัลตินสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพสะสมรหัส...ผ่านไลน์ แลกรางวัล
1. ผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม โอวัลตินสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ สะสมรหัส...ผ่านไลน์ แลกรางวัลโดยสะสมรหัสในถุงโอวัลตินสูตร3และไวท์มอลต์ตามกำหนดเพื่อแลกรับของรางวัลได้จัดขึ้นโดย บริษัทเอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”) 
2. เงื่อนไขและกติกาการสะสมรหัส
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
ก. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์โอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต สูตร3เฉพาะ ขนาด 1,000 กรัม และโอวัลตินไวท์มอลต์ เครื่องดื่มมอลต์ผสมนม ขนาด 600 กรัม สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ร้านค้าทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมโดยใช้รหัส 12 หลักในถุงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกรอกรหัสในช่องทางไลน์ (LINE) เพื่อทำการสะสม โดย 1 รหัสในถุงผลิตภัณฑ์โอวัลติน มีค่าเท่ากับ 1คะแนนโดยลูกค้าต้องลงทะเบียนด้วยการกรอก ชื่อ-นามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเลขเลเซอร์หลังบัตร ที่อยู่เพศหมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดประสบการณ์การตกแต่งร้านกับทีมตกแต่งประเภทของร้านความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริเวณที่ตั้งร้านค้าก่อนรับสิทธิสะสมรหัสในครั้งแรกผ่าน Line official account: OVALTINESHOP เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์กรอกรหัสในถุงผลิตภัณฑ์โอวัลตินเพื่อรับสิทธิ์สะสม โดย 1 รหัสสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ไม่สามารถใช้ซ้ำได้
ข. การสะสมรหัสต้องลงทะเบียนการสะสมรหัสผ่านไลน์ (LINE)Ovaltineshopเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้ว ทางร้านจะสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและคะแนนสะสม ณ ปัจจุบันผ่านไลน์ (LINE)ทั้งนี้การสะสมรหัสของผู้ร่วมกิจกรรมและ/หรือร้านค้าไม่สามารถนำไปรวมกับผู้ร่วมกิจกรรมอื่นและ/หรือร้านอื่นๆได้
ค. การใช้รหัส จะให้สิทธิผู้ร่วมกิจกรรมผู้ซึ่งกรอกสะสมรหัสเข้าระบบท่านแรกเท่านั้น ไม่สามารถใช้รหัสเดิมเพื่อสะสมซ้ำได้ 
ง.การนับรหัสสะสมจะนับ  1 รหัส ต่อ 1 คะแนน ซึ่งรหัส 12 หลักจะอยู่ในถุงผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น 
จ.ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบการส่งรหัส และ/หรือ ขอหลักฐานเป็นบรรจุภัณฑ์จริงจากลูกค้าทางไปรษณีย์ หากเกิดกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าได้ทำถูกต้องตามกติกาที่ระบุไว้หรือไม่โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งไปรษณีย์เอง
ฉ.หากคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งกลับมายังศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เบอร์ติดต่อ 02-7424330เพื่อสอบถามและตรวจสอบต่อไปได้
2.2 เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้อ 2 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิร่วมแลกของรางวัลจากกิจกรรมนี้ 
2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้น ๆ รูปและ Caption คำบรรยายรูปภาพที่ส่งประกวด รูป และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้
3. ระยะเวลากิจกรรม 
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2562 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
3.2 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการแลกของรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับแจ้งตามกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ของรางวัล
รายละเอียดของของรางวัลมีดังนี้ผลิตภัณฑ์โอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต สูตร3 ขนาด 1,000 กรัม มูลค่ารางวัลละ[149]บาท และเครื่องปั่นน้ำทรงพลัง มูลค่ารางวัลละ[2,750]บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น [•] บาททั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
4.1 การแลกของรางวัล
ก. 25 รหัส สามารถแลกรับ ผลิตภัณฑ์โอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลต สูตร3 ขนาด 1,000 กรัม สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ 1 รางวัลมูลค่า 149บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท) 
ข.100 รหัส สามารถแลกรับ เครื่องปั่นน้ำทรงพลัง 1 รางวัลมูลค่า2,750 บาท (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) หรือรุ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า
4.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิสะสม รวมถึงแลกรับของรางวัลได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
5. การรับของรางวัล 
5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการยืนยันสิทธิแลกรางวัลด้วยตนเอง โดยกดแลกคะแนนสะสมตามกำหนดเพื่อแลกของรางวัลผ่านไลน์(LINE)และต้องแจ้งยืนยันชื่อเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดในกิจกรรมหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการแลกของรางวัลในรอบนั้นทันที
5.2 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้จัดกิจกรรมจะจัดส่งของรางวัลตามการยืนยันแลกของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว 
5.3 หากเลยกำหนดเวลาอายุของคะแนนสะสมและ/หรือการแลกของรางวัลในระบบ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตัดคะแนนที่หมดอายุตามความเหมาะสม
6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์(LINE)
6.3 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะเป็นของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้น
6.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 
6.5 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนรุ่น และ/หรือเปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6.6 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.7 คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.8 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 
6.9 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ 
6.10 ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนร้อยละ5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ที่ผู้จัดกิจกรรม โทร. 02-7424330ในวันและเวลาทำการ