ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Office Challenge by โอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า

ss

 

aa

 

1234ss

 

เงื่อนไขกิจกรรม Office Challenge by โอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า

1. ผู้จัดกิจกรรมกิจกรรม Office Challenge by โอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดกิจกรรม”) 
2.เงื่อนไขและกติกาการสะสมใบเสร็จและตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนน
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
    ก. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ โอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า แบบกล่องยูเอชที หรือ แบบ 3 อิน 1 ร่วมกิจกรรมโดยรวบรวมสมาชิกตั้งแต่ 1 คน ถึง 5 คนเพื่อสร้างทีม (รวมหัวหน้าทีมและสมาชิกแล้วไม่เกิน 5 คนต่อทีม) ตั้งชื่อทีมและลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางไลน์ Line official account : @Ovaltinechallenge โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน (กรอกรายละเอียดภูมิภาคเฉพาะหัวหน้าทีม) 
    ข. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมคือสมาชิกในทีมที่มีใบเสร็จรายการซื้อโอวัลติน สูตรน้ำตาลน้อยกว่า แบบกล่องยูเอชที หรือแบบ 3 อิน 1 ขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้นขึ้นไป โดยใบเสร็จจะต้องซื้อจากร้านค้า ดังต่อไปนี้เท่านั้น บิ๊กซี (ทุกรูปแบบ), เทสโก้โลตัส (ทุกรูปแบบ), แมคโคร, ท้อปส์ (ทุกรูปแบบ), เดอะมอลล์, กรูเมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, ฟู้ดส์แลนด์, แม็กซ์เวลู, เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่ มาร์ท, ลอว์สัน, 108 ช็อป, ซีเจ มาร์ท และจิฟฟี่  
    ค. ใบเสร็จโอวัลตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่าที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ คือ  แบบกล่องยูเอชที หรือแบบ 3 อิน 1 ขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้นขึ้นไป จากร้านค้าที่ระบุในข้อ ข ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องเป็นใบเสร็จที่มี    รายการซื้อตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ใบเสร็จที่ไม่ตรงกับกับกติกา ซึ่งจะถูกตัดสิทธิการให้คะแนน มีดังต่อไปนี้ 
- ไม่เขียนชื่อทีม ด้านบนของใบเสร็จ 
- สินค้าที่ซื้อไม่ตรงกับสินค้าที่ระบุไว้ข้างต้น 
- ไม่เขียนวันที่ ที่ส่งใบเสร็จเข้าร่วมกิจกรรม ด้านบนของใบเสร็จ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งใบเสร็จซ้ำ
- ใบเสร็จซื้อจากร้านค้าที่ไม่ได้กำหนดในข้อ ข.
- ใบเสร็จระบุระยะเวลาในการซื้อสินค้านอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดใน ข้อ ค 
- ภาพของใบเสร็จไม่ชัดเจน ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื้อสินค้า หรือ ระยะเวลาในการซื้อสินค้า หรือ มี เลขที่ของใบเสร็จในร้านค้าที่กำหนดในข้อ ข และ ค  ไม่ครบถ้วน
    ง. รุ่นปฏิบัติการในโทรศัพท์ที่สามารถรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ ระบบ iOS รองรับระบบปฏิบัติการ 10 ขึ้นไป ระบบ Android รองรับระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นไป ระบบไลน์ รองรับเวอร์ชั่น 9.14.0 ขึ้นไป
    จ. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้อง เขียน ชื่อทีม และวัน เดือน ปี ที่ส่งใบเสร็จเข้าร่วมกิจกรรม ลงบนใบเสร็จที่ถูกต้องตามที่ระบุในข้อ ค.ให้ชัดเจนทุกครั้งและส่งรูปใบเสร็จที่สมบูรณ์ และสามารถเห็นรายละเอียดข้างต้นได้ชัดเจน มาที่ Line official account : @Ovaltinechallenge โดยสามารถส่งรูปใบเสร็จได้สูงสุด 30 ใบเสร็จต่อคน ต่อวัน และรูปใบเสร็จจะสามารถใช้ส่งเพื่อสะสมคะแนนได้เพียง 1 ครั้งต่อใบเสร็จต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
    ฉ. การส่งรูปใบเสร็จ 1 ใบเสร็จ จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และได้รับสิทธิในการตอบคำถามเพื่อสะสมคะแนนเพิ่ม ใบเสร็จละ 1 คำถาม หากตอบคำถามถูกจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน โดยทุกคำถามจะให้เวลาในการตอบภายใน 15 วินาที หากเกิน 15 วินาที จะไม่ได้รับคะแนนจากการตอบคำถาม และหากตอบผิดจะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มจากการตอบคำถามโดยระบบจะทำการสะสมคะแนนของแต่ละทีมจากการส่งใบเสร็จและตอบคำถามถูกต้องตามกติกา 
    ช. ใบเสร็จที่ส่งมาจะถูกตรวจสอบความถูกต้อง โดยคณะกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ข. ค. และ ง. และ จ. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับใบเสร็จในระบบ ซึ่งจะมีผลในส่วนของคะแนนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากพบว่าใบเสร็จที่ได้รับไม่ตรงตามกติกาที่กล่าวไว้ในข้อ ข. ค. ง. คะแนนอย่างเป็นทางการจะถูกอัพเดทในระบบประมวลผลคะแนนและแจ้งผลอย่างเป็นทางการ ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับใบเสร็จในระบบโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกคะแนนที่ไม่ถูกต้องตามกติกา 
    ซ. ทีมที่มีการสะสมคะแนนสูงสุดตามรอบระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดจะมีสิทธิได้รับของรางวัล โดยของรางวัลแบ่งเป็น รางวัลรายสัปดาห์สำหรับทีมที่มีคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ (ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด)  และรางวัลคะแนนสะสมสูงสุดสำหรับทีมที่มีคะแนนสูงสุดตลอดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยคะแนนจากการส่งใบเสร็จและการตอบคำถามจะถูกสะสมไปตลอดจนสิ้นสุดกิจกรรมนี้  
ในกรณีที่คะแนนสะสมของแต่ละทีมเท่ากัน ผู้จัดกิจกรรมจะพิจารณาลำดับคะแนนจากการใช้ระยะเวลาในการตอบคำถามที่น้อยที่สุด ในการรับรางวัลประจำสัปดาห์และรางวัลคะแนนสะสมสูงสุดตลอดระยะการร่วมกิจกรรม พิจารณาจากวันและเวลาที่ตอบคำถาม จากคะแนนสุดท้ายที่ได้รับ ทีมที่ตอบคำถามของคะแนนสุดท้ายก่อนจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล โดยอ้างอิงตามเวลาที่ได้รับคำตอบจากระบบของผู้จัดกิจกรรมเท่านั้น
    ฌ. ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิในการขอตรวจสอบรูปใบเสร็จ และ/หรือ ขอหลักฐานเป็นใบเสร็จจริงจากผู้ร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ หรือติดต่อขอรับโดยตรงหากเกิดกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าได้ทำถูกต้องตามกติกาที่ระบุไว้หรือไม่โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งไปรษณีย์เอง ระยะเวลาในการตรวจสอบและร้องขอใบเสร็จจะอยู่ในช่วงเวลาการตรวจสอบใบเสร็จ 3 วันทำการ
    หากคะแนนสะสมที่ได้รับในระบบไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งกลับมายังศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เบอร์ติดต่อ 02-7424330 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อสอบถามและตรวจสอบต่อไปได้
2.2  เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามเงื่อนไขในข้อ 2 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ 
2.3  ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ รวมถึงโฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนเอกสารนี้
2.4  พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
3. ระยะเวลากิจกรรม 
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0.01 น. จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 23.59 น.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดในข้อ 4 นี้ และจะประกาศชื่อทีมและรายชื่อสมาชิกในทีมที่ได้รับรางวัล ในวัน และ เวลาดังนี้
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น
•    รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น
•    การแข่งขันคะแนนสะสมสูงสุดตลอดกิจกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น
โดยพิจารณาที่บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้นที่ 11 เลขที่ 2535 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย 99-101) อาคารดีเคเอสเอช แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
3.3  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการแลกของรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับแจ้งตามกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมกิจกรรมนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ของรางวัล
รายละเอียดของรางวัลจะแบ่งเป็นรางวัลคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ และ รางวัลคะแนนสูงสุดตลอดกิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้ 
4.1 รางวัลคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ 
4.1.1 ทีมที่มีคะแนนสะสมสูงสุดประจำสัปดาห์ จำนวน 1 ทีม ได้รับของรางวัลเป็น Apple Watch SERIE 3 GPS + Cellular คละสี มูลค่ารางวัลละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า ใบละ 180 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น
โดยทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิในการรับรางวัลสูงสุดประจำสัปดาห์เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดกิจกรรม และสามารถสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลสูงสุดตลอดกิจกรรมได้
4.1.2 ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ถึง 10 ประจำสัปดาห์ รวมเป็นจำนวน 9 ทีม ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มูลค่าใบละ 180 บาท (ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีม
4.1.3  รอบการแข่งขันคะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ ดังนี้ 
•    รอบที่ 1 ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 2  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 3  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 0.01 น. ถึงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge  และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 4  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 5  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 6  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 7  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    รอบที่ 8  ส่งใบเสร็จระหว่างวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
4.2  รางวัลคะแนนสะสมสูงสุดตลอดกิจกรรม 
ระบบประมวลผลจะนับคะแนนสะสมรวมตั้งแต่เริ่มกิจกรรม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 0.01 น. ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ ทีมที่เคยได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ มีสิทธิได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดตลอดกิจกรรมด้วย 
    4.2.1 ทีมที่มีคะแนนสะสมสูงสุดตลอดกิจกรรม ลำดับที่ 1 ถึง 10 จะได้รับของรางวัล ดังนี้
•    ลำดับที่ 1 ได้รับของรางวัลเป็น โทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro 256 GB คละสี มูลค่า 41,900 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    ลำดับที่ 2 และ 3 ได้รับของรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro 64 GB คละสี มูลค่า 35,900 บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    ลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับของรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 64 GB คละสี มูลค่า 24,900 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    ลำดับที่ 6 ถึง 10 ได้รับของรางวัลเป็น iPad 128 GB (Wi-Fi + Cellular) คละสี มูลค่า 18,400 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    ลำดับที่ 11 ถึง 20 ได้รับของรางวัลเป็น Fitness First Voucher มูลค่า 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
•    ลำดับที่ 21 ถึง 50 ได้รับของรางวัลเป็น ผลิตภัณฑ์โอวัลตินยูเอชที สูตรน้ำตาลน้อยกว่าซึ่งประกอบไปด้วยโอวัลตินยูเอชที สูตรน้ำตาลน้อยกว่า ขนาด 180 มิลลิลิตร แพ็ค 4 จำนวน 12 แพ็ค และผลิตภัณฑ์โอวัลติน 3 อิน 1 สูตรน้ำตาลน้อยกว่าแพ็ค 18 ซอง จำนวน 6 แพ็ค มูลค่า 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ต่อชุด มูลค่ารวมสูงสุด 39,000 บาทถ้วน (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยจำนวนของรางวัลในแต่ละทีมที่จะได้รับจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกในทีมนั้น ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 20.00 น. ทางช่องทางไลน์ @Ovaltinechallenge และทางช่องทาง Facebook Ovaltine Thailand (https://www.facebook.com/Ovaltinethailand)
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า โดยคะแนนสะสมและของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. การรับของรางวัล 
5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการยืนยันสิทธิรับรางวัลด้วยตนเอง โดยแจ้งยืนยันสิทธิผ่านทางไลน์ @Ovaltinechallenge โดยผู้จัดกิจกรรม สงวนสิทธิให้รางวัลแก่ ผู้ที่มีชื่อ นามสกุล ในบัตรประชาชนตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบและมีหลักฐานในการเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ตรงกับเบอร์ที่ลงทะเบียนในระบบเท่านั้น
5.2 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิในการรับของรางวัลในรอบนั้นทันที
5.3 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอรับของรางวัลได้ 2 วิธี กล่าวคือ รับของรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัทช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 2150/4 ซอย สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 (ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา  9.00 น. – 17.00 น (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือแจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางไปรษณีย์ / ไปรษณีย์ขนส่งเอกชน โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านดังกล่าวสละสิทธิในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลในรอบดังกล่าว 
ระยะเวลาในการยืนยันตัวตนหลังประกาศผลภายใน  7 วันทำการ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิในการรับรางวัล
ระยะเวลาในการจัดส่งของรางวัลหลังจากยืนยันตัวตนครบถ้วนภายใน 30 วันทำการ

6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย เป็นของตนเอง คือไลน์ (LINE)
6.3 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในพิจารณาของรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะเป็นของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้น
6.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนคะแนนหรือสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 
6.5 ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรุ่น และ/หรือ เปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6.6 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.7 คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.8 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 
6.9 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ 
6.10 ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
7. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมได้ที่ผู้จัดกิจกรรม โทร. 02-7424330 ในวันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์