ข่าวสารกิจกรรมดีๆกับโอวัลติน ติดต่อข่าวสารดีๆกับ โอวัลติน อร่อยคุ้มประโยชน์เยอะ

ข่าวสารและกิจกรรม

แท็กทีมเพื่อน ซื้อโอวัลตินครบ รับไปเลย

แท็กทีมเพื่อน

 

เงื่อนไขกิจกรรม  แท็กทีมเพื่อน ซื้อโอวัลตินครบ รับไปเลย 

1. กิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรม แท็กทีมเพื่อน ซื้อโอวัลตินครบ รับไปเลย ได้จัดขึ้นโดย บริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

2. กติกาการร่วมสนุก
2.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
2.1.1 ผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อโอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต ขนาด 225 มล. อย่างน้อย 150 บาทต่อ 1 ใบเสร็จที่ ร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) เพื่อใช้ร่วมสนุกกับกิจกรรม แท็กทีมเพื่อน ซื้อโอวัลตินครบ รับไปเลย
2.1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมเขียนชื่อ-นามสกุลจริง ยอดรวมในใบเสร็จนั้น และวันที่ที่ซื้อโอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต ขนาด 225 มล. ลงบนด้านหน้าของใบเสร็จให้ชัดเจนด้วยปากกาเท่านั้น 
2.1.3 ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพโอวัลตินยูเอชทีรสมอลต์ช็อกโกแลต ขนาด 225 มล. คู่กับใบเสร็จที่เห็นรายละเอียดบนใบเสร็จชัดเจนเป็นหลักฐาน แล้วโพสต์ลงในช่องโพสต์ตอบ (reply) ใต้โพสต์กิจกรรม แท็กทีมเพื่อน ซื้อโอวัลตินครบ รับไปเลย พร้อมใส่คำบรรยาย (Caption) ตอบคำถามว่า โอวัลตินกินคู่กับอะไรอร่อยที่สุด 
2.1.4 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์ได้ไม่จำกัดโพสต์ แต่ใบเสร็จที่ใช้ร่วมกิจกรรมและ  Caption ที่ตอบคำถามต้องไม่ซ้ำกัน
2.2 เฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนและเงื่อนไขการร่วมสนุกตามข้อ 2 นี้เท่านั้น จึงมีสิทธิร่วมสนุกเข้าประกวด และลุ้นรับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ 
2.3 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น ถือว่าได้ให้ความยินยอมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประกวดชิงรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ และผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อในบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ รูปและ Caption คำบรรยายรูปภาพที่ส่งประกวด รูป และหรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะสามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้หรือเปิดเผยในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ โฆษณาและประชาสัมพันธ์และอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้เพื่อปฏิบัติตามกิจกรรมนี้และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดกิจกรรมตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควร และผู้ร่วมกิจกรรมตกลงไม่คิดค่าใช้จ่ายและหรือค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมจะเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลง โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึง ขอสำเนา แก้ไข ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คัดค้าน ลบหรือทำลาย ระงับการใช้ ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงร้องเรียนได้ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมได้ตามรายละเอียดในข้อ 6.13

3. ระยะเวลากิจกรรม และการตัดสินการประกวดชิงรางวัล
3.1 ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น.
3.2 คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัลเป็นบุคคลของผู้จัดกิจกรรม (หรือบุคคลที่ผู้จัดกิจกรรมมอบหมาย) ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากบริษัท เอบีฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินการประกวดชิงรางวัล โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดในข้อ 3.4 นี้ ที่บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 11, เลขที่ 2535 ถนนสุขุมวิท (ระหว่างซอย 99-101) อาคารดีเคเอสเอช แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 และคัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นจำนวนตามที่ระบุในข้อ 4.  โดยพิจารณาและตัดสินกิจกรรมในวันที่ 10  พฤษภาคม  2564 เวลา 10.00 น.
3.3 ผู้จัดกิจกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทั้งหมด  (ไม่รวมถึงรายชื่อผู้ชนะสำรอง) ในวันที่ 12  พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. โดยสามารถติดตามรายชื่อผู้ชนะการประกวดได้ที่หน้าเพจ Twitter Ovaltine official โดยผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ในการแจ้งผลการประกวดให้ผู้ชนะการประกวดรับทราบเป็นการส่วนตัวไม่ว่าทางช่องทางใด 
3.4. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดจากคำบรรยาย (Caption) ที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด จากหลักเกณฑ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้จัดกิจกรรมถือว่าผู้ร่วมรายการทุกท่านที่ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ หากผู้จัดกิจกรรมได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ของรางวัล
    ของรางวัลของผู้ที่ชนะการประกวf คือ แก้วดีไซน์พิเศษรุ่นซุปเปอร์ฮีโร่จัสติซลีก (คละสีคละลาย) มูลค่า 129 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3 ใบ รวมมูลค่าทั้งหมด 1,935 บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
    ทั้งนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ชนะการประกวดให้ทราบล่วงหน้า

5. การรับของรางวัล 
5.1 ผู้ชนะการประกวดชิงรางวัล ต้องทำการยืนยันสิทธิด้วยตนเอง โดยติดต่อผู้จัดกิจกรรม แจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมใด ในลำดับที่เท่าไหร่ พร้อมแจ้งชื่อ- นามสกุลจริง และเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ พร้อมถ่ายรูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และส่งเข้ามาทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊คเพจโอวัลติน (Inbox Message Ovaltine Thailand) ภายใน  48 ชั่วโมง โดยเริ่มนับจากหลังจากวันและเวลาที่ประกาศผลเท่านั้น หากผู้ชนะการประกวดไม่ยืนยันสิทธิและหรือไม่สามารถนำส่งเอกสารที่ได้ครบตามที่กำหนดเข้ามาตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือยืนยันสิทธิแต่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้ชนะการประกวดท่านดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที และผู้จัดกิจกรรมจะพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2 หลังจากการยืนยันตัวตนครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามที่กำหนดในข้อ 5.1 นี้ แล้ว ผู้จัดกิจการรมจะจัดส่งของรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดโดยบริษัทขนส่งเอกชนภายใน  10 - 15  วันทำการ หลังจากวันที่ผู้ชนะการประกวดยืนยันตัวตนทางกล่องข้อความในเฟสบุ๊คเพจโอวัลติน (Inbox Message Ovaltine Thailand) โดยจัดส่งให้ตาม ชื่อและที่อยู่ที่ผู้ชนะการประกวดได้แจ้งให้ผู้จัดกิจกรรมทราบในช่วงของการยืนยันสิทธิ์ ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการจัดส่งให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากของรางวัลถูกตีกลับไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดกิจกรรมไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งของรางวัลให้ผู้แลกรับของรางวัลอีกแต่อย่างใด และถือว่าผู้ชนะรางวัลคนดังกล่าวสละสิทธิในการร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลดังกล่าว  
5.3 หากมีการสละสิทธิ หรือถือว่ามีการสละสิทธิในการได้รับของรางวัลไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศสำรองที่ผู้จัดกิจกรรมได้เลือกไว้และที่สามารถแสดงหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง ตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ชนะการประกวดไม่ติดต่อผู้จัดกิจกรรม หรือไม่มารับของรางวัล หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สืบเนื่องจากรางวัลที่ได้รับภายในวัน หรือเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ และไม่ประสงค์จะรับของรางวัลอีกต่อไป ผู้จัดกิจกรรมจะทำการพิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือผู้จัดกิจกรรม อาจพิจารณานำของรางวัลไปบริจาคสภากาชาด หรือสาธารณกุศล ตามที่ผู้จัดกิจกรรมเห็นสมควรต่อไป

6. เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 
6.1  ผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ทั้งนี้ พนักงาน และสมาชิกครอบครัวของพนักงานของผู้จัดกิจกรรม รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทตัวแทนโฆษณาและหรือส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย Facebook และ Twitter เป็นของตนเอง และเปิดเป็นสาธารณะ
6.3 ขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดไว้ 
6.4 ผู้ชนะการประกวดที่ได้รับของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้ 
6.5  ผู้ชนะกิจกรรมไม่สามารถเลือกลายของรางวัลได้และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนขนาด  เปลี่ยนรุ่น และหรือเปลี่ยนสี และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ 
6.6 รูปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นรูปเจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ หากมีการตรวจพบว่ารูปที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นรูปของผู้เจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียนั้นๆ ทางผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์บอกยกเลิกการได้รับรางวัล หากมีการตรวจพบในภายหลัง
6.7 ผู้ร่วมกิจกรรมให้สิทธิที่จะใช้ ทำซ้ำ ตัดทอน ดัดแปลง โฆษณา เผยแพร่หรือทำประโยชน์อื่นใดในรูปและ Caption หรือคำบรรยายรูปภาพ (ทรัพย์สินทางปัญญา) อันเกิดมีขึ้น รวมถึงสิทธิอื่นใดที่มาจากงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแก่ผู้จัดกิจกรรม โดยผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรูปมาใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใต้บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ เป็นการตอบแทนแต่อย่างใด
6.8 รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.9 คำตัดสินของผู้จัดกิจกรรมคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันกิจกรรม และของรางวัลต่างๆ โดยไม่สามารถโต้แย้งได้
6.10 ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขในกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า 
6.11 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฎิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป และมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้ 
6.12 ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด
6.13 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ “ผู้จัดกิจกรรม” โทร. 02-7424330 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.